Voorwaarden

Voorwaarden
Voor het aanleveren van een logo t.b.v. het graveren / bedrukken van de wijnverpakkingen vragen wij u ons een origineel logobestand van uw reclamebureau of drukker toe te zenden per e-mail.
Voor het invoeren en verwerken van uw logo rekenen wij de volgende opstartkosten: A
dobe illustrator ai, vector outline, 300 DPI in TIFF, PSD, EPS € 20,-
Opstartkosten voor een herhalingsorder € 15,00

Vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Van het Huys thuis in wijn is onderdeel van Kraay & Van het Huys wijnkopers. Op alle leveringen zijn onze betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals hieronder vermeldt:

Algemene leveringsvoorwaarden Van het Huys

In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan de persoon met wie een overeenkomst is aangegaan terzake de levering van zaken door leverancier. Onder “leverancier” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de heer R. van Leeuwen h.o.d.n. Van het Huys

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van leverancier en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Aanvaarding van een offerte impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Alle offertes zijn vrijblijvend. Indien een aanbod in een offerte door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft leverancier het recht binnen twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding van de overeenkomst af te zien, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding.

De offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen vanaf de dag der dagtekening van de offerte.

5.1            De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2           De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

- door de in ontvangstname van de zaken, indien de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald;

- door de overdracht van de zaken door leverancier aan de vervoerder indien de verzending plaatsvindt door tussenkomst van een beroepsvervoerder;

- door de aflevering door leverancier aan het door opdrachtgever opgegeven adres.

5.3           Indien de opdrachtgever verzoekt om een order op andere dan gebruikelijke wijze af te leveren, bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden deze te voldoen.

Het is leverancier toegestaan in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten, verschuldigd zijn.

8.1            De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk erna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en / of handelsdoeleinden.

8.2           Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 24 uur na aflevering aan de leverancier te melden en deze vervolgens schriftelijk te bevestigen.

8.3           Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.

8.4           Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier aan leverancier worden geretourneerd.

 

 

9.1            Betaling dient bij aflevering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

9.2           In geval van automatische- en remboursincasso, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bank- en / of girorekening. Mocht opdrachtgever daarin nalatig zijn zodat een incasso mislukt, dan is hij verplicht de kosten daarvan, alsmede de door leverancier gederfde rente aan leverancier te voldoen. Daarnaast is opdrachtgever per mislukte incasso een bedrag van € 5,- aan administratiekosten aan leverancier verschuldigd. Automatische- of remboursincasso wordt, indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, uitgevoerd binnen acht dagen.

9.3           Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de leverancier is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan leverancier een rente verschuldigd van 1 % per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van leverancier om het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijk invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (Rapport Voor-Werk II), welke kosten in geval van gerechtelijke invordering naast de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien leverancier hogere kosten heeft moeten maken, is opdrachtgever deze werkelijke kosten verschuldigd.

9.4           Het is opdrachtgever niet toegestaan te verrekenen.

 

10.1         Door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de opdracht(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) opdracht(en).

 

 

10.2         Het is de opdrachtgever toegestaan de door de leverancier geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

10.3         Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens leverancier niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die de zaken voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan leverancier verschuldigde bedrag per dag voor iedere dag dat opdrachtgever weigert de hiervoor bedoelde medewerking te verlenen.

10.4         Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.5         De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden                     tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van leverancier;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

11.1          De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van tweemaal het factuurbedrag.

 

11.2          Productaansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever en derden door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van leverancier in het verkeer zijn gebracht, zijn geleverd dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd, is uitgesloten.

 

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van opdrachtgever, indien opdrachtgever besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien opdrachtgever zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft leverancier het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

 

13.1          Alle met leverancier aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

13.2         Geschillen tussen opdrachtgever en leverancier zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van leverancier.

 

Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

Van het Huys thuis in wijn  |  Kantoor: +31 172-416752  |  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.